Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Statut

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/182/2017
Rady Gminy Łysomice
z dnia 10 maja 2017 r.
 

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁYSOMICACH


ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach zwana dalej „Biblioteką” jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, (Dz.U. z 2012 r., poz. 642 ze zm.);
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, (Dz.U. z 2012 r . poz. 406);
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.);
4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.);
5) aktu o utworzeniu biblioteki i niniejszego Statutu.

§ 2 Biblioteka jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie ogólnopolskiej sieci bibliotecznej.

§ 3 Siedzibą Biblioteki są Łysomice, a terenem jej działania teren Gminy Łysomice.

§ 4 Organizatorem Biblioteki jest Gmina Łysomice.

§ 5 Nadzór nad Biblioteką sprawuje Organizator.

§ 6 Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu.

§ 7 Biblioteka używa skrótu GBP w Łysomicach.

§ 8 Biblioteka i jej filie używają pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.


ROZDZIAŁ II CEL I ZADANIA BIBLIOTEKI


§ 9 Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną, a ponadto służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa Gminy oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

§ 10 1. Do zakresu działania Biblioteki w szczególności należy:

1) gromadzenie i opracowywanie oraz przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;

2) obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie;

3) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej;

4) prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, edukacyjnej i popularyzatorskiej, w tym:
a) prowadzenie działalności informacyjnej oraz informacyjno- bibliograficznej,
b) popularyzacja książek, czytelnictwa oraz innych dziedzin kultury i sztuki,
c) organizacja konferencji, seminariów i narad szkoleniowych w zakresie doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek,
d) archiwizowanie piśmiennictwa i dokumentów życia społecznego regionu oraz innych dóbr kultury i sztuki najbliższego regionu,
e) opracowywanie i publikowanie materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu,
f) doskonalenie metod i form pracy w bibliotece;

5) tworzenie i udostępnianie komputerowych baz danych katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych oraz programów, własnych opracowań i informacji za pośrednictwem Internetu;

6) współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami kultury, szkołami i świetlicami wiejskimi w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy;

7) prowadzenie działalności edukacyjnej i wydawniczej;

8) prowadzenie działalności edukacyjnej z zakresu dziedzictwa kulturowego dla społeczności lokalnej;

9) organizowanie różnorodnych form pracy służących popularyzowaniu nauki, sztuki oraz upowszechnianiu dorobku kulturowego gminy;

10) podejmowanie innych zadań dla zaspokajania potrzeb czytelników oraz realizowanie krajowej polityki bibliotecznej;

11) organizacja, realizacja i promocja przedsięwzięć kulturalnych;

12) działania na rzecz rozwijania wiedzy o integracji europejskiej, społecznej, zawodowej, kulturalnej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

13) inicjowanie oraz realizacja projektów terapeutycznych m.in. dla dzieci, młodzieży, bezrobotnych, z wykorzystaniem charakteru działalności Biblioteki;

14) współdziałanie z instytucjami i podmiotami samorządowymi w zakresie profilaktyki uzależnień i resocjalizacji na rzecz mieszkańców, w obszarze zadań Biblioteki;

15) koordynacja działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki – filia w Łysomicach;

16) organizacja zajęć o charakterze warsztatowym w zależności od zapotrzebowania środowiska lokalnego, w tym w świetlicach wiejskich;

17) tworzenie warunków do funkcjonowania amatorskiego klubu artystycznego, kół lub klubów zainteresowań;

18) tworzenie warunków do rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego;

19) prowadzenie różnorodnych kursów, w tym nauki języków obcych;

20) przygotowywanie ekspozycji i wystaw gromadzących dobra kultury, zwłaszcza regionalne.

2. Biblioteka wykonuje także przedsięwzięcia z zakresu organizowania działalności kulturalnej polecone przez Organizatora.


ROZDZIAŁ III ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA


§ 11 1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością.
2. Dyrektor kieruje działalnością Biblioteki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 12 1. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy w trybie przewidzianym ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Wójt Gminy. Regulamin konkursu ustala Wójt Gminy.
3. Wójt Gminy może powierzyć zarządzanie Biblioteką osobie fizycznej lub prawnej, zgodnie z ustawą, o której mowa w ust. 1. Do osoby, której powierzono zarządzanie ośrodkiem stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Dyrektora.
4. Wójt wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.
5. Dyrektor przedkłada Wójtowi Gminy plany i sprawozdania z działalności, preliminarze budżetowe i wnioski finansowe.
6. Zastępcę dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor, z zastrzeżeniem ust.
7. Zastępca dyrektora w razie nieobecności dyrektora przejmuje jego obowiązki.
8. W przypadku nieobecności Dyrektora trwającej dłużej niż 1 miesiąc w sytuacji gdy zastępca dyrektora nie został dotąd powołany zastępcę dyrektora może powołać Wójt.
9. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy.
10. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa Regulamin Biblioteki nadany przez Dyrektora.

§ 13 1. W Bibliotece zatrudnia się bibliotekarzy. W miarę potrzeb mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin, a także pracownicy administracji i obsługi.
2. Dyrektor zatrudnia, zwalnia i awansuje pracowników Biblioteki. Dyrektor dokonuje wobec pracowników wszelkie czynności z zakresu prawa pracy.
3. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określone w odrębnych przepisach.
4. Pracownicy Biblioteki wynagradzani są według zasad ustalonych w odrębnych przepisach dla pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury i zakładowym regulaminie wynagrodzeń.

§ 14 Biblioteka może prowadzić czytelnie, filie, a także inne komórki organizacyjne, służące zaspokajaniu potrzeb lokalnej społeczności.

§ 15 Struktura organizacyjna Biblioteki jest następująca:
Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach, ul. Warszawska 19,
Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Lulkowie, Lulkowo 49,
Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Turznie, ul. Kasztanowa 1,
Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostaszewie, Ostaszewo 14,
Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewku, Zakrzewko 22,
Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostkowie, Gostkowo 92,
Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamionkach Dużych.


ROZDZIAŁ IV ZRÓDŁA FINANSOWANIA BIBLIOTEKI


§ 16 1. Biblioteka jako instytucja kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach wynikających z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz zgodnie z ustawą o finansach publicznych i rachunkowości.
2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan działalności Biblioteki.
3. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
4. Przychody Biblioteki stanowią:
   1) dotacje budżetowe;
   2) środki uzyskiwane od osób fizycznych i prawnych;
   3) wpływy z innych źródeł.

§ 17 Usługi bibliotek są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2 Biblioteka może pobierać opłaty:
1) za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne;
2) w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne;
3) za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych;
4) za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie może przekraczać kosztów wykonania usługi. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 ustala się w Regulaminie Biblioteki.

§ 18 1. Biblioteka może prowadzić na zasadach określonych w odrębnych przepisach działalność gospodarczą.
2. Dochód z działalności prowadzonej przez Bibliotekę przeznaczony jest na cele statutowe.

§ 19 Bezpośredni nadzór finansowy nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Łysomice.


ROZDZIAŁ V POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 20 Przy Bibliotece mogą działać stowarzyszenia, koła przyjaciół Biblioteki zgodnie z ustawą o bibliotekach.

Godziny otwarcia GBP w Łysomicach

Poniedziałek - nieczynne

Wtorek - od 9.30 do 18.00

Środa - praca wewnątrzbiblioteczna

Czwartek - od 7.30 do 15.45

Piątek - od 7.30 do 15.30

Sobota - od 8.00 do 14.00