Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach

 

 

PLAN ROZWOJU BIBLIOTEKI                   

na lata 2012-2015

 

 

 

I. Wizytówka biblioteki

 

Gmina Łysomice położona jest w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie ziemskim toruńskim, graniczy  z 200 tysięcznym miastem Toruniem od jego północnej strony. Gmina położona jest przy drodze krajowej nr 91 (Cieszyn, Toruń, Gdańsk) oraz przy linii kolejowej Toruń – Malbork. Przez jej teren przebiegać będzie wkrótce  autostrada A1 (Gdańsk-Bratysława) z węzłem autostradowym łączącym autostradę z trasą Nr 1 Ogólna powierzchnia gminy to 128 km². Na terenie gminy znajdują się 24 wsie zgrupowane w 14 sołectwach. Ludność gminy Łysomice stale powiększa się dzięki przesiedlającym się mieszkańcom Torunia i przekroczyła już 9160 mieszkańców (dane na 31 grudnia 2011r.). Sieć biblioteczna gminy Łysomice jest najbardziej rozwinięta w powiecie toruńskim (5 filii i jeden punkt filialny). Obecnie zatrudnione jest 8 osób(6,75 etatu). Stan księgozbioru na koniec 2011 r. wyniósł 63048 woluminów. Biblioteki oferują poza udostępnianiem księgozbioru i czasopism na miejscu i na zewnątrz także  bezpłatny dostęp do Internetu oraz odpłatnie ksero ( 20 gr. za stronę). W gminie Łysomice z powodu braku ośrodka kultury biblioteki przejęły rolę kulturotwórczą i są często jedynymi miejscami spotkań.

 

Zachęcamy do kontaktu:

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach

Warszawska  1, 87-148 Łysomice

Agnieszka Ziemba

Email: bibliotekalysomice@wp.pl, bibliotekalysomice@wp.pl

Telefon: 566783152

 

II. Potencjał biblioteki

 

Analiza SWOT

 

Mocne strony biblioteki

Słabe strony biblioteki

• Wyremontowane lokale, dostosowane dla niepełnosprawnych • Wykształcona i doświadczona kadra • Bezpłatny Internet we wszystkich placówkach • Rozbudowana sieć filialna – dostępna lokalizacja • Księgozbiór systematycznie uzupełniany o nowości wydawnicze • Jedyny ośrodek kulturalny na wsi • Kontynuacja tradycji bibliotek

• Niewystarczający budżet • Niewystarczające wyposażenie (meble, sprzęt) • Niewystarczająca ilość szkoleń • Niewystarczająca motywacja finansowa dla pracowników (niskie wynagrodzenia) • Niewystarczająca powierzchnia lokali bibliotecznych • Niewystarczająca liczba etatów

Szanse

Zagrożenia

• Współpraca z partnerami i przyjaciółmi bibliotek • Przychylne nastawienie społeczeństwa do działalności bibliotek • Pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania (projekty, programy, sponsorzy) • Rozbudowa lokali  • Możliwość uzupełniania i podnoszenia kwalifikacji przez pracowników • Zwiększenie liczby etatów

• Ograniczenie budżetu – kryzys ekonomiczny i gospodarczy • Mieszkańcy nie identyfikują się ze społecznością danej miejscowości • Intensywny rozwój nowych technologii – wypieranie książki przez elektroniczne nośniki, TV, Internet • Oczekiwania organizatora co do rozszerzenia działalności biblioteki, nie poparte wsparciem finansowym • Zmniejszenie sieci bibliotek w gminie (likwidacja placówek) • Zmniejszenie etatów

 

Potencjał biblioteki

 

Potencjałem bibliotek gminy Łysomice jest przede wszystkim jej doświadczona i wykształcona kadra (4 osoby z wyższym wykształceniem). Posiadamy bardzo rozbudowaną sieć biblioteczną - 7 placówek : Łysomice, Turzno, Lulkowo, Ostaszewo, Gostkowo, Zakrzewko i punkt filialny w Kamionkach Dużych (od listopada 2011 r.) Dysponujemy wyremontowanymi lokalami  dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych a placówki w których należałoby poprawić warunki - planuje się budowę nowych obiektów (dotyczy Ostaszewa i Lulkowa). We wszystkich bibliotekach oferujemy bezpłatny dostęp do Internetu – biblioteka bierze udział w programie Fundacji Orange "Akademia Orange dla bibliotek". Bardzo ważnym elementem zasadności funkcjonowania bibliotek jest zakorzeniona tradycja (co najmniej 27-letnia) ich istnienia. Społeczność lokalna widzi potrzebę istnienia bibliotek w swoich miejscowościach, z powodu braku na terenie gminy ośrodka kultury biblioteki są często jedynymi ośrodkami w których toczy się życie kulturalne a w większości przypadków, wręcz jedynymi miejscami spotkań dla mieszkańców. Biblioteki współpracują z kołami gospodyń wiejskich, radami sołeckimi, szkołami, przedszkolami. Od kilku już lat we współpracy ze Stowarzyszeniem Odnowy Wsi Aktywnej "SOWA" z Tylic, organizujemy pokazy- warsztaty wykonywania stroików świątecznych, w których bardzo chętnie uczestniczą całe rodziny (nawet 3 pokolenia). Co rocznie w budżecie biblioteki zabezpieczamy środki finansowe na zakup nowości książkowych a także zdobywamy dotację celową z Biblioteki Narodowej. Od wielu już lat sponsorem nagród w konkursie na "Najaktywniejszego czytelnika roku" (średnio nagradzamy 60 czytelników z terenu gminy) jest Bank Spółdzielczy w Łysomicach.

 

III. Charakterystyka społeczności lokalnej

 

Zasoby lokalne

 

Ludzie

 

Przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich (6), pracownik Urzędu Gminy d/s kultury, Sołtysi i Przewodniczący Rad Sołeckich (28), Dyrektorzy Szkół (6) i nauczyciele, przedszkolanki (6), członkinie Stowarzyszenia "SOWA", członkinie Klubu Seniora "Szarotka" oraz wykształceni, doświadczeni i pełni zapału do pracy bibliotekarze.

 

Zasoby materialne

 

Wszystkie biblioteki zapewniają bezpłatny dostęp do Internetu. Biblioteki udostępniają łącznie 22 komputery, jeden rzutnik multimedialny. Biblioteki gminy Łysomice nie funkcjonują w odrębnych budynkach, dzielą je z innymi instytucjami. Cztery biblioteki mieszczą się w lokalach po generalnych remontach a dwie po drobnych .

 

Instytucje i organizacje - w tym władze lokalne

 

Urząd Gminy z wójtem na czele, Rada Gminy, Koła Gospodyń Wiejskich., OSP (5), Stowarzyszenie Wsi Aktywnej "SOWA", Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice, Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Gostkowo, Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kamionki Duże, Fundacja "Ziemia Gotyku" Lokalna Grupa Działania, Fundacja Pro Futuro

 

Zasoby globalne

 

Pomoc merytoryczna dostępna za pomocą e-maila czy telefonu na którą możemy liczyć ze strony Biblioteki Wojewódzkiej Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu i Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży.

 

Charakterystyka społeczności lokalnej i jej potrzeb / problemów - wnioski z przeprowadzonych badań

 

Ludność gminy Łysomice na koniec grudnia 2011 r. liczy 9160 mieszkańców, z czego czytelnikami bibliotek jest 1517 osób, co stanowi 16,6 %. Z danych GUS (koniec 2008 r - 8780 liczba ludności w gminie).) wynika, że społeczeństwo naszej gminy jest starzejące się - przyrost naturalny wynosi 56 %, udział osób w wieku 24 lata i mniej lat stanowi 34,6 % ludności gminy. Na koniec 2011 r. w gminie zarejestrowano 459 osób bezrobotnych, w tym 108 z prawem do zasiłku. W bibliotekach gminy Łysomice przeprowadzono badania potrzeb i oczekiwań mieszkańców w stosunku do bibliotek. Przeprowadzono 47 wywiadów i 74 ankiety na grupie uczniów, kobiet z małymi dziećmi oraz seniorów.   Wnioski z badań są następujące : - każda wieś ma specyficzne, różne środowisko i w poszczególnych bibliotekach potrzeby kształtują się różnie, - grupa uczniów i kobiet z małymi dziećmi aktywnie korzysta z naszych usług i zna naszą ofertę . Grupy te są bardzo zainteresowana udziałem w warsztatach plastycznych, rękodzielniczych, spotkaniach autorskich. Dzieci oczekują jeszcze większej ilości konkursów : plastycznych, interpretacji wierszy czy muzycznych. - grupa seniorów jest mało aktywna, często zna naszą ofertę ale nie jest nią zainteresowana, Klub Seniora "Szarotka" z Turzna organizuje swoje spotkania w filii biblioteki w Turznie i ta grupa aktywnie uczestniczy w  życiu kulturalnym gminy.  Członkinie klubu chętnie biorą udział w warsztatach plastycznych, które odbywały się w bibliotece : malowanie na szkle, decoupage, wykonywanie kartek okolicznościowych. - ankietowani mają pomysły na nowe, ciekawe zajęcia, ale dostępne bezpłatnie : Seniorzy zaproponowali kurs komputerowy, kulinarny i np. wieczorki taneczne. Dzieci proponują : kurs tańca,  konkurs karaoke (I Gminny Konkurs Karaoke odbył się 10 maja 2012 r. z udziałem 23 uczestników), ale chcieliby także uczestniczyć w kursach nauki języka angielskiego, wycieczkach turystycznych. Grupa kobiet z małymi dziećmi chętnie uczestniczy w warsztatach plastycznych i rękodzielniczych i nadal jest zainteresowana takimi zajęciami. Wszystkie ankietowane grupy czytelnicze wyraziły zainteresowanie udziałem w spotkaniach z ciekawymi ludźmi - autorami książek, podróżnikami, kosmetyczką czy dietetyczką. Wszyscy uczestnicy ankiety chętnie biorą udział w spotkaniach okolicznościowych _Dzień Babci, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Mikołajki itp. i bardzo są zainteresowani aby tego rodzaju spotkania były nadal organizowane. Imprezy takie organizujemy od lat, do współpracy z nami przystępują : koła gospodyń wiejskich, rady sołeckie i sołtysi, radni i stowarzyszenia.

 

IV. Misja i wizja biblioteki

 

Misja

 

Misją Bibliotek Gminy Łysomice jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa lokalnego, upowszechnianie kultury i czytelnictwa, organizacja życia kulturalnego oraz integracja społeczności.

 

Wizja

 

Biblioteka - instytucja kultury, o dużych możliwościach, miejsce przyjazne dla wszystkich. Odpowiada na potrzeby i oczekiwania użytkowników, elastycznie i dynamicznie przystosowująca się do zmian. Biblioteka współpracująca z wieloma instytucjami życia społecznego, politycznego, gospodarczego. Mająca ważne miejsce w życiu społecznym, w jego dokumentowaniu, umacnianiu i integracji.

 

V. Obszary rozwoju biblioteki - cele i działania

 

Obszar

Rozwój aktywności kulturalnej mieszkańców gminy Łysomice

Cel 1

Zaspokojenie potrzeb dorosłych  mieszkańców gminy Łysomice, którzy lubią czytać i chcą na ten temat dyskutować.

Działanie 1

Powołanie Dyskusyjnego Klubu Książki

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Z przeprowadzonych ankiet wynika, że mieszkańcy są zainteresowani taką formą działalności kulturalnej biblioteki. Na spotkaniu w celu zbudowania koalicji również poparto tę inicjatywę

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Agnieszka Ziemba

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Lokal, osoba chętna do przeprowadzania takiego spotkania (zgłosił się wolontariusz mający doświadczenie w prowadzeniu takiego rodzaju spotkań),  znaleziono osoby wstępnie zainteresowane udziałem w spotkaniach, do współpracy zachęcimy Klub Seniora, szkoły (nauczyciele jako potencjalnie zainteresowana grupa), Urząd Gminy - w lokalnej gazetce w czerwcu/lipcu ukaże się ogłoszenie.

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Jesteśmy w kontakcie mailowym i telefonicznym z biblioteką wojewódzką w Toruniu, która jest koordynatorem takich klubów. Promocja klubu odbywać się będzie na stronie www, portalach społecznościowych,  gazecie lokalnej i szkołach.

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

Planuje się pierwsze spotkanie zorganizować we wrześniu 2012 r.

Rezultaty

Zaspokojona zostanie potrzeba aktywnych czytelników aby stworzyć im warunki i okazję do możliwości podzielenia się swoimi  odczuciami, po przeczytaniu danej książki. Integracja członków Dyskusyjnego Klubu Książki w Łysomicach.

Cel 2

Integracja dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy (obecnie funkcjonuje 8 przedszkoli), rozwijanie zdolności wokalnych dzieci

Działanie 1

Gminny Przegląd Piosenki Przedszkolaka

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Rozwijanie aktywności kulturalnej dzieci, integracja dzieci z terenu gminy Łysomice, rozwijanie wrażliwości muzycznej, popularyzowanie piosenki przedszkolnej, czerpanie radości i dobra zabawa w gronie rówieśników.

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Wszystkie bibliotekarki gminy Łysomice - 7 :Agnieszka Ziemba, Monika Wicherek, Jolanta Rumocka, Teresa Sitko, Barbara Szymańska, Beata Finc i Maria Sztalmirska

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Lokal, zainteresowanie przedszkoli udziałem w imprezie, środki finansowe (dekoracje, statuetki, poczęstunek, przypinki- sponsor Rada Gminy, Wójt Gminy), osoby do przeprowadzenia imprezy. Przedsięwzięcie wymaga współpracy z przedszkolami prowadzonymi przez Stowarzyszenie ProFutura, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice i LGD"Ziemia Gotyku", pracownikiem UG d/s kultury, promocji i oświaty, Rada Sołectwa wsi Zakrzewko

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Telefonicznie i drogą mailową zbierane będą zgłoszenia do przeglądu, na stronie Urzędu umieszczona zostanie relacja + zdjęcia z przeglądu

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

I edycja przeglądu odbędzie się 19 czerwca 2012 r., planujemy aby była to impreza cykliczna

Rezultaty

Stworzenie możliwości do rozwoju kulturalnego dzieci i ich integracji. Rozbudzanie wrażliwości muzycznej u dzieci.

Cel 3

Promocja czytania i czytelnictwa, w ankietach i wywiadach przeprowadzonych mieszkańcy wypowiadali się, że chętnie wezmą udział w imprezach promujących czytanie.

Działanie 1

Świętojańskie czytanie na polanie

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Integracja społeczności gminy Łysomice, stworzenie możliwości spędzenia w sposób kulturalny niedzielnego popołudnia.

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Wszystkie bibliotekarki gminy Łysomice, do współpracy udało się zaangażować pracownika UG d/s kultury, aktorkę Teatru W. Horzycy oraz sponsora właściciela Pałacyku Romantycznego w Turznie.

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Miejsce - park (amfiteatr) w Turznie, wolontariusze (młodzież) którzy czytać będą legendę "Kwiat paproci", aktorka Teatru W. Horzycy (mieszkanka Turzna), członkinie Stowarzyszenia "SOWA" z Turzna wykonają wianki świętojańskie, bibliotekarze przygotowują zabawę w szukanie kwiatu paproci i koordynują całą imprezę. Hotel "Pałac Romantyczny" w Turznie udostępnia  miejsce do imprezy oraz funduje nagrodę w zabawie poszukiwania kwiatu paproci.

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Całe przedsięwzięcie omawiane było przede wszystkim drogą mailową i za pomocą portali społecznościowych. Promocja imprezy poza tradycyjną drogą - plakaty, odbywa się : na stronie internetowej Urzędu, na portalach społecznościowych. Relacja ze spotkania + zdjęcia umieszczone zostaną na stronie Urzędu.

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

24 czerwca 2012 r. i mamy nadzieję ,że stanie się to imprezą cykliczną

Rezultaty

Odbędzie się impreza kulturalna, która zintegruje mieszkańców gminy Łysomice (zamysłem jest aby uczestniczyły w niej całe rodziny), promocja czytania, bibliotek a także zespołu pałacowo-parkowego w Turznie.

Obszar

Rozwój aktywności edukacyjnej mieszkańców Gminy Łysomice

Cel 1

Zapobieganie wykluczeniu społecznemu seniorów

Działanie 1

Kurs podstaw obsługi komputera i Internetu dla ludzi starszych - "Z komputerem za pan brat"

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Seniorzy wyrazili chęć uczestniczenia w bezpłatnych kursach komputerowych, poznania nowych sposobów komunikacji.

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Monika Wicherek, nauczyciele informatyki ze szkół, wolontariusze – Latarnicy Polski Cyfrowej

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Lokal, sprzęt komputerowy, dostęp do Internetu. Zadanie wymaga współpracy z członkami Klubu Seniora "Szarotka" w Turznie, którzy wyrazili zainteresowanie udziałem w kursie.

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Sprzęt komputerowy posłuży jako narzędzie do przeprowadzenia kursu komputerowego.

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

do jesieni 2013

Rezultaty

Seniorzy zdobędą umiejętność posługiwania się komputerem i Internetem, poprawi to ich samoocenę i doda pewności siebie, rozszerzy możliwości komunikowania się z krewnymi i znajomymi.

Cel 2

Rozwój zdolności plastycznych i kształtowanie wrażliwości na sztukę.

Działanie 1

"Sztuka łączy pokolenia" - warsztaty plastyczne i rękodzielnicze

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Zdobycie nowych umiejętności  w zakresie technik plastycznych, rękodzieła, integracja pokoleniowa.

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Pracownicy bibliotek, pracownik Urzędu Gminy d/s Kultury, Oświaty i Promocji

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Lokal, materiały plastyczne, instruktorzy, członkinie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych "SOWA" z/s w Tylicach

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Promocja przedsięwzięcia na stronie internetowej Urzędu Gminy, w portalach społecznościowych (Facebook, Nasza Klasa)

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

do końca 2015 r.

Rezultaty

Przeszkolenie grupy uczestników warsztatów w zakresie różnych technik plastycznych. Powstaną prace, które zostaną zaprezentowane na dożynkach gminnych. Wzrost wrażliwości artystycznej uczestników warsztatów. Integracja międzypokoleniowa.

Działanie 2

"Poznaj świat" - spotkania z podróżnikami.

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Zdobycie wiedzy o innych kulturach, społecznościach świata.

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Pracownicy bibliotek, pracownik Urzędu Gminy d/s Kultury, Promocji i Oświaty

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Lokal, osoba prowadząca, projektor multimedialny, ekran, laptop. Przedsięwzięcie wymaga współpracy bibliotek ze szkołami (6), które promują nasze działania

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Promocja przedsięwzięcia na stronie internetowej Urzędu Gminy, w portalach społecznościowych (Facebook, Nasza Klasa). Sprzęt multimedialny - projektor, ekran, laptop do prezentacji fotografii i filmów z podróży.

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

do końca 2015 r.

Rezultaty

Zdobycie wiedzy o różnych krajach i kulturach społeczności świata. Rozbudzenie zainteresowania odrębnymi kulturami.

Obszar

Rozwój działalności informacyjnej biblioteki.

Cel 1

Gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie informacji lokalnych.

Działanie 1

Stworzenie Informatorium Lokalnego

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Dostęp do informacji lokalnej

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Pracownicy bibliotek

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu, wolontariusze. Współpraca z Urzędem Gminy, GOPS-em, Urzędem Pracy w Chełmży, ośrodkami zdrowia z terenu gminy, przedsiębiorcy z terenu gminy.

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Sprzęt komputerowy i Internet posłuży do zdobywania informacji (strony www urzędów, placówek oświatowych i zdrowotnych)

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

Do końca 2013 r.

Rezultaty

Zebranie wszelkich informacji lokalnych w jednym miejscu co ułatwi dostęp do nich. Zaspokojenie potrzeby uzyskania informacji lokalnej.

Cel 2

Promocja działań biblioteki

Działanie 1

Stworzenie strony www biblioteki

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Dostęp do informacji o zasobach i ofercie biblioteki.

Osoba odpowiedzialna  za realizację

Agnieszka Ziemba, Monika Wicherek, informatyk z Urzędu Gminy

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Sprzęt komputerowy, dostęp do Internetu, wolontariusze.

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Sprzęt komputerowy posłuży do stworzenia strony internetowej.

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

do końca 2013 r.

Rezultaty

Zwiększenie liczby użytkowników biblioteki. Wzrost prestiżu biblioteki.

VI. Zarządzanie realizacją strategii

 

1. Zmiany prawne i organizacyjne w bibliotece

 

Zmianą organizacyjną będzie otwarcie biblioteki gminnej w soboty od miesiąca grudnia 2012 r. Wszystkie filie pracują min. 30 godzin w tygodniu.

 

2. Monitoring realizacji planu

 

Z przeprowadzonych imprez będą zamieszczane relacje na stronie biblioteki. Umieścimy również zdjęcia ze zrealizowanych imprez, tam gdzie będzie to możliwe listy obecności, potwierdzą udział uczestników.

 

3. Ewaluacja

 

Przebieg realizacji strategii na poziomie operacyjnym będzie z początkiem każdego kolejnego roku jej obowiązywania poddawany ewaluacji przez kierownika  Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysomicach. Ustala się, że raz na dwa lata, począwszy od roku 2013, przeprowadzona będzie ocena całościowa z przebiegu realizacji strategii, a w sytuacjach koniecznych dokonana zostanie korekta jej założeń.

 

4. Komunikowanie realizacji planu mieszkańcom, władzom samorządowym i partnerom

 

Informacje o realizacji planu będą zamieszczane na stronie www biblioteki, w lokalnej gazecie, władzom samorządowym dodatkowo składane będzie sprawozdanie z działalności biblioteki. Partnerzy informowani będą systematycznie o naszych działaniach, zapraszani do współpracy.

 


 

 

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowoczesne i aktywne biblioteki ułatwiają mieszkańcom małych miejscowości pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym. Mieszkańcy mają do dyspozycji atrakcyjne i bezpieczne miejsce spotkań i spędzania wolnego czasu, mogą w bibliotece skorzystać z Internetu, wysłać faks, skopiować potrzebne materiały. Uzyskują też łatwiejszy dostęp do ekspertów z różnych dziedzin takich, jak prawo, rynek pracy, podatki czy zdrowie. Mogą też zdobywać nowe umiejętności np. poprzez udział w różnych kursach organizowanych w bibliotece.