SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w ŁYSOMICACH za 2013 r.

 

 

Sieć bibliotek publicznych w gminie Łysomice w 2013 r. nie uległa zmianie, nadal funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach i jej 5 filii ,od miesiąca listopada 2011 r. uruchomiono także punkt filialny w Kamionkach Dużych.

                                                                                                                                                                                                                                                          

W 2013 r. w bibliotekach gminnych zarejestrowano 1461 czytelników ( o 71 więcej niż w 2012 r. , wcześniejszy spadek ilości czytelników był prawdopodobnie spowodowany zmianą lokalizacji biblioteki w Łysomicach),wśród zarejestrowanych czytelników było :

 

 1. pracowników fizycznych :    135   tj. 9,24 %
 2. rolników :                                52 tj. 3,56 %
 3. pracowników umysłowych :   182 tj. 12,46 %
 4. studentów :                               42  tj. 2,88%
 5. młodzieży uczącej się :         782   tj. 53,52 %
 6. pozostali :                               268  tj. 18,34 % 

 

 

Młodzież do lat 15 stanowi 689 czytelników tj. 47,15 % ogółu czytelników.

W 2013 r. w bibliotekach wypożyczono : 28133 woluminów ( o 2407 więcej niż w roku poprzednim) ,  czasopism nieoprawnych 2145( o 460 więcej niż w roku poprzednim) i 23 dokumenty audiowizualne ( o 18 mniej niż w roku poprzednim). Statystyczny czytelnik wypożyczył 19 książek w ciągu roku.

Na miejscu udostępniono 656 książki ( spadek o 333  udostępnień) i 569 egzemplarzy czasopism ( wzrost o 19 udostępnień) .

 

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2013 r. wynosił 64 339 woluminów.

 

W 2013 roku  wycofano 972 książki głównie zniszczonych i zdezaktualizowanych.

    

     Stan księgozbioru wzrósł w 2013 r. o 1356 tomów książek i 21 audiobooków.

 

W 2013 r. ze środków samorządu gminy zakupiono dla 6 bibliotek 987       książek o łącznej wartości 19.704,35 zł ( wzrost o 489,24 zł)

Średnia cena zakupionej książki wynosiła 19,96 zł .

 

 W 2013 r. biblioteki gminy Łysomice otrzymały dotację z Ministerstwa Kultury na kwotę 5293,00zł , za którą zakupiono 319 książek. Poza tym biblioteka pozyskała w darowiźnie 50 książek dla dzieci z Fundacji Lotto „Milion Marzeń”a także 15 audiobooków z dotacji Fundacji Orange.

 

W strukturze zakupów książek dominowała literatura dla dorosłych 639 wol.( 48,15%),  dla dzieci– 591wol. (44,54%), inna 97 wol. ( 7,31 %).

Na prenumeratę czasopism w 2013 r. wydatkowano łącznie kwotę 10 352,00 zł,

( o 3 229,47 zł więcej niż w 2013 r., co wynika ze wzrostu cen gazet a nie kupna większej ilości tytułów a także z faktu zakupienia prenumeraty na 2014 r. „Gazety Pomorskiej”) wydatki na prenumeratę czasopism dla poszczególnych filii w 2013 r. kształtowały się następująco :

 

 

Biblioteka                           Tytuły                         Wydatki na prenumeratę

Łysomice                                 10                                               2079,40 zł

Turzno                                       9                                               2355,97 zł

Lulkowo                                    8                                               1474,36 zł

Ostaszewo                                 7                                               1563,09 zł

Gostkowo                                  8                                               1456,53 zł

Zakrzewko                                 8                                               1422,65 zł

 

Razem                                     50                                           10352,00 zł

 

 

GBP w Łysomicach w ramach programu „ Orange dla bibliotek” otrzymała z Fundacji Orange dotację na zwrot kosztów poniesionych na dostarczenia Internetu ( w okresie sierpień 2012 r. – grudzień 2013 r.) w kwocie 5075,55 zł, kolejny wniosek został złożony i zaakceptowany.

 

Z komputerów w 2013 r.  w bibliotece gminnej skorzystało 1417czytelników ( o 367 czytelników więcej  niż w roku poprzednim)  w tym ok.40 czytelników poszukiwało informacji, pozostali korzystali z komputerów w celach rozrywkowych. Komputery dla dzieci udostępnione są również w filiach : w Lulkowie, Gostkowie, Zakrzewku, Ostaszewie ,Turznie i punkcie filialnym w Kamionkach Dużych.

 

Czytelnicy bibliotek publicznych gminy Łysomice w 2013 r. brali udział w :

 powiatowym konkursie interpretacji wierszy dla uczniów kl. I i II (  II i III miejsce),  konkursie ortograficznym „O pióro starosty powiatu toruńskiego” dla uczniów kl. III gimnazjum ,w powiatowym konkursie na wywiad  „Niezwyczajni są wśród nas” czytelnicy gminy Łysomice zdobyli I i  III miejsce

 

Podstawą działalności biblioteki jest dopływ nowości książkowych ,dlatego bardzo nam zależy na zrozumieniu z Państwa strony, aby co roku przeznaczać na ten cel wystarczającą ilość środków finansowych.

 

 

 

 

 

 

DZIAŁLNOŚĆ KULTURALNA BIBLIOTEK GMINY ŁYSOMICE W 2013 R.

GBP W  Łysomicach

W celu popularyzacji czytania i książek w GBP w Łysomicach w 2013 r. zorganizowano : 15 lekcji bibliotecznych dla 258 dzieci,  3 szkolenia dla bibliotekarzy –  32 osób- biblioteka otrzymała dotację w kwocie 1 tys. zł z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Odbyło się 11 spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki z udziałem 76 osób. Przeprowadzono 2 konkursy interpretacji wierszy z udziałem 153 osób( w tym publiczność). Odbyło się 16 wykładów w ramach UTW z udziałem 356 słuchaczy. Odbył się cykl 4 szkoleń z zakresu finansów domowych – 47 uczestników, na które otrzymano dotację z Fundacji Wspierania Wsi w kwocie 1530, 00 zł.  Przeprowadzono 12 warsztatów plastycznych z udziałem 174 osób. W bibliotece odbywały się lekcje j. ang.  -27 spotkań z udziałem 129 osób oraz mini kurs komputerowy (3 spotkania z udziałem 9 osób). Zorganizowano 2 spotkania autorskie dla 105 uczestników. (Grzegorz Kasdepke, Monika Szwaja) Zorganizowano 2 wycieczki dla 24 osób. Przeprowadzono 6 konkursów plastycznych dla 136 uczestników. Zorganizowano akcję Narodowe Czytanie dzieł A. Fredry – 20 uczestników, zabawę Halloween (konkursy, zabawy, poczęstunek) – 20 uczestników. Przygotowano 10 wystaw i 9 gazetek. We wszystkich bibliotekach gminy Łysomice odbyło się 14 spotkań z podróżnikiem Zdzisławem Preisnerem na temat podróży do Chin i Peru, sponsorem spotkań była firma „Beretta” z Torunia. Również w każdej z bibliotek członkinie Stowarzyszenia „SOWA” z Tylic przeprowadziły 14 warsztatów wykonywania stroików świątecznych.

  Filia  w Zakrzewku

  Filia biblioteczna w Zakrzewku była czynna 5 razy w tygodniu po 6 godzin pracy. W 2013                     roku przeprowadzono remont -wykonano tynk mozaikowy na ok. 30 m. Zakupiono z funduszy Rady sołeckiej radiomagnetofon. W 2013 r. odbywały się spotkania Grupy Zabawowej- maluszki od roku do 3 lat wspólnie z rodzicami - było 27 spotkań , w których uczestniczyło 339 osób. Spotkania te cieszyły się  powodzeniem, dlatego  kontynuujemy je w bieżącym roku. Biblioteka jest jedynym ośrodkiem kultury na wsi, pełni rolę świetlicy  dla dzieci, młodzieży i dorosłych.  Wzorem lat ubiegłych biblioteka współpracuje z Radą Sołecką, Sołtysem i przedszkolem Jelonek.

   Odbyło się 126 imprez w których uczestniczyło 1742 osoby : 6 lekcji bibliotecznych dla  76 osób, 11 spotkań z książką, głośne czytanie dla 92 osób, 8 warsztatów plastycznych z udziałem  147 osób, 41 konkursach plastycznych i recytatorskich udział wzięło 433 osoby, 15 zajęć fitness dla 170 osób. Imprezy okolicznościowe (16)-  (dzień babci i dziadka, walentynki, dzień matki, dzień dziecka, festyn rodzinny, Andrzejki, Mikołajki ,bal karnawałowy) – 456 uczestników. Po raz drugi zorganizowano Przegląd Piosenki Przedszkolaka z udziałem ok. 120 uczestników.

 

 

Filia GBP w Gostkowie

Biblioteka przeprowadziła 13 warsztatów plastycznych( m in. malowanie kamieni, wykonywanie biżuterii wieloma technikami, decoupage z udziałem 200 osób) , w czasie ferii zorganizowano wyjazd na lodowisko i do kina dla 24 dzieci.

Biblioteka współorganizowała z Radą Sołecką spotkanie z okazji Dnia Matki i Dziecka, przygotowano spotkanie z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia, w którym uczestniczyło 12 dzieci, w spotkaniu z okazji Andrzejek bawiły się 34 osoby ,przygotowano przedstawienie jasełkowe, które obejrzało 67 osób, w spotkaniu opłatkowym udział wzięło 45 mieszkańców wsi. Pożegnanie zimy i topienie Marzanny – 45 uczestników, pożegnanie lata ( z ogniskiem) – 47 osób, zabawy z okazji „Halloween”, w których uczestniczyło 25 osób, Mikołajki – dla 40 dzieci

 

Filia GBP w Ostaszewie W minionym roku 2013 Biblioteka Publiczna w Ostaszewie przeprowadziła szereg imprez kulturalno – oświatowych. Zorganizowano 7 konkursów plastycznych z udziałem 85 dzieci, przeprowadzono 14 lekcji bibliotecznych dla 193 dzieci i 13 warsztatów plastycznych (np. papierowa wiklina,  scrapbooking,  upcykling), w których uczestniczyły 142 osoby. Współpracując z KGW zorganizowano Dzień Babci I Dziadka, Dzień Kobiet czy Mikołajki.   Biblioteka włączyła się aktywnie w ogólnopolską akcję Tydzień z Internetem, w czasie której zorganizowano spotkania mające na celu uświadomienie dzieciom i młodzieży konieczności przestrzegania prawa w Internecie. W minionym roku biblioteka włączyła się w dwie akcje popularyzowane w witrynie Programu Rozwoju Bibliotek. Pierwsza miała miejsce w lutym – „Czarna książka kolorów”, gdzie biblioteka otrzymała egzemplarz książki dla niewidomych, a w zamian za to zobowiązała się do przeprowadzenia zajęć z tą książką. W bibliotece miały miejsce spotkania z trzema klasami według proponowanego scenariusza do zajęć „Czarna książka kolorów”. Druga akcja organizowana przez Fundację Lotto „Milion Marzeń”. Fundacja przekazała bibliotece 50 egzemplarzy książek dla dzieci, a zadaniem biblioteki było zorganizowanie zajęć według jednego z podanych scenariuszy. Zajęcia odbyły się z dziećmi w czasie wakacji.

Filia GBP w Lulkowie

W czasie ferii w bibliotece realizowany był projekt „Pożyteczne ferie” Na realizację zadań biblioteka otrzymała grant od Fundacji Wspomagania Wsi w wysokości 2000 złotych. Wśród b. wielu zajęć przygotowanych na ferie były m. in. – wycieczka na lodowisko i do kina, bal karnawałowy dla dzieci ,przeprowadzenie wywiadów z mieszkańcami Lulkowa, zrobienie makiety wsi. Biblioteka przygotowała występ artystyczny z okazji Dnia Babci i Dziadka   (21 babć ,27 dzieci) oraz  program artystyczny z okazji święta OSP  (35 dzieci występujących + ok.70 zaproszonych gości). Zorganizowano Dzień kundelka - spotkanie dla dzieci (pogadanka z przedstawicielami schroniska dla zwierząt ,konkurs rysunkowy, wspólne zabawy) Dzień Anioła, Dzień Czekolady, Dzień Kota Dzień Pieczonego Ziemniaka, Dzień Dziecka czy Dzień Pluszowego Misia, Dzień Zdrowego Żywienia. W bibliotece odbyło się wiele warsztatów plastycznych i kulinarnych. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty teatralne ( 6 spotkań) z udziałem ok. 80 dzieci. Biblioteka współpracuje : Radą Sołecką (na działalność  otrzymała 1500 złotych, Kołem Gospodyń Wiejskich, „Stowarzyszeniem Odkrywców – Kon-tiki” i  Szkołą Podstawową – Świerczynki.

 

Filia GBP w Turznie

W bibliotece zorganizowano spotkanie autorskie z G. Kasdepke dla 75 osób, raz w tygodniu przez  9 m-cy odbywały się lekcje j. angielskiego, w których uczestniczyło 245 osób, przeprowadzono 3 testy ortograficzne, w których zmierzyło się 20 uczestników, przeprowadzono 7 lekcji bibliotecznych dla 94 uczniów,  odbyły się 8 konkursów plastycznych na które wpłynęło 71 prac, przeprowadzono 4 konkursy recytatorskie dla 25 uczestników. Bibliotekarka przeprowadziła 4 spotkania – przeglądy nowości książkowych dla dzieci i młodzieży, w których uczestniczyły 43 osoby.  Przeprowadzono konkurs o związkach frazeologicznych dla 11 uczestników, w spotkaniu  profilaktyki zdrowia z „Amazonką” uczestniczyło 11 osób. Przeprowadzono 2 konkursy ze znajomości twórczości  J. Brzechwy i J. Tuwima z udziałem 19 osób. W 7 wycieczkach do biblioteki uczestniczyło 136 osób, zorganizowano „Andrzejki” – 31 uczestników i spotkanie pt. „Piszemy list do Św. Mikołaja” z udziałem 12 dzieci.

 

Miło nam odnotować dobrą współpracę z radami sołeckimi, które często wspierają finansowo naszą działalność. W imieniu własnym i naszych czytelników bardzo serdecznie dziękujemy.

W 2014 r. podstawowym zadaniem będzie realizacja statutowych obowiązków bibliotek. Kontynuowane będzie gromadzenie materiałów regionalnych i praca kulturalno-oświatowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w ŁYSOMICACH za 2012 r.

 

 

Sieć bibliotek publicznych w gminie Łysomice w 2012 r. nie uległa zmianie, nadal funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach i jej 5 filii ,od miesiąca listopada 2011 r. uruchomiono także punkt filialny w Kamionkach Dużych.

                                                                                                                                                                                                                                                          

W 2012 r. w bibliotekach gminnych zarejestrowano 1390 czytelników ( o 127 mniej niż w 2011 r. na co wpływ zapewne ma zmiana lokalizacji biblioteki głównej),wśród zarejestrowanych czytelników było :

 

 1. pracowników fizycznych :    139   tj. 10,00 %
 2. rolników :                                44  tj. 3,16 %
 3. pracowników umysłowych :   173 tj. 12,45 %
 4. studentów :                               32  tj. 2,30%
 5. młodzieży uczącej się :         759   tj. 54,61 %
 6. pozostali :                               243  tj. 17,48 % 

 

 

Młodzież do lat 15 stanowi 652 czytelników tj. 46,9 % ogółu czytelników.

W 2012 r. w bibliotekach wypożyczono : 25726 woluminów ( o 713 mniej niż w roku poprzednim) ,  czasopism nieoprawnych  1685( o 130 więcej niż w roku poprzednim) i 41 kaset VHS ( o 30 więcej niż w roku poprzednim). Statystyczny czytelnik wypożyczył 18 książek w ciągu roku.

Na miejscu udostępniono 989 książki ( wzrost o 160 udostępnień) i 550 egzemplarzy czasopism ( spadek o 252 udostępnień) .

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2012 r. wynosił 63.955 woluminów.

W 2012 roku  wycofano 431 książek głównie zniszczonych i zdezaktualizowanych.

     Stan księgozbioru wzrósł w 2012 r. o 1326 tomów książek i 9 audiobooków.

 W 2012 r. ze środków samorządu gminy zakupiono dla 6 bibliotek 1031 książek o łącznej wartości 19.215,11 zł ( wzrost o 4118,28 zł  i wzrost o 212 zakupionych książek w porównaniu z 2011 r.) .

Średnia cena zakupionej książki wynosiła 18,70 zł .

W 2012 r. biblioteki gminy Łysomice otrzymały dotację z Ministerstwa Kultury na kwotę 5585 zł , za którą zakupiono 295 książek( o 72 woluminy więcej  niż w roku poprzednim ) .

W strukturze zakupów książek dominowała literatura dla dzieci 688 wol.( 51,9%),  dla dorosłych– 577 wol. (43,5%), inna 61 wol. ( 4,6 %).

Na prenumeratę czasopism w 2012 r. wydatkowano łącznie kwotę 7122,53 zł,

( o 1011,13 zł więcej niż w 2012 r., co wynika ze wzrostu cen gazet a nie kupna większej ilości tytułów) wydatki na prenumeratę czasopism dla poszczególnych filii w 2012r. kształtowały się następująco :

 

Biblioteka                           Tytuły                         Wydatki na prenumeratę

Łysomice                                 11                                              1756,10 zł

Turzno                                       9                                              1454,93 zł

Lulkowo                                    9                                                983,64 zł

Ostaszewo                                 7                                               1029,05 zł

Gostkowo                                  8                                                 978,61 zł

Zakrzewko                                 7                                                 920,20 zł

 

Razem                                     51                                              7 122,53 zł

 

 

GBP w Łysomicach w ramach akcji „Akademia Orange dla bibliotek” otrzymała z Fundacji Orange dotację na zwrot kosztów poniesionych na dostarczenia Internetu ( w okresie styczeń – lipiec 2012 r.) w kwocie 1695,60 zł, kolejny wniosek został złożony i zaakceptowany.

 

Z komputerów w 2012 r.  w bibliotece gminnej skorzystało 1005czytelników ( o 47 czytelników mniej  niż w roku poprzednim)  w tym ok.40 czytelników poszukiwało informacji, pozostali korzystali z komputerów w celach rozrywkowych. Komputery dla dzieci udostępnione są również w filiach : w Lulkowie, Gostkowie, Zakrzewku, Ostaszewie ,Turznie i punkcie filialnym w Kamionkach Dużych.

 

Czytelnicy bibliotek publicznych gminy Łysomice w 2012 r. brali udział w :

 powiatowym konkursie interpretacji wierszy dla uczniów kl. I i II ( dwa II miejsca),  konkursie ortograficznym „O pióro starosty powiatu toruńskiego” dla uczniów kl. III gimnazjum ,w powiatowym konkursie na wywiad  „Niezwyczajni są wśród nas” czytelnicy gminy Łysomice zdobyli II i  dwa III miejsca oraz wyróżnienie, w powiatowym konkursie  plastyczny pt. „Janusz Korczak – przyjaciel i opiekun dzieci” przedstawiciele gminy zdobyli II i III miejsce oraz 3 wyróżnienia ( w różnych kategoriach wiekowych, zgodnie z regulaminem przesłaliśmy 20 najlepszych prac)