REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ

 

 

ZASADY  OGÓLNE

Czytelnia internetowa w ramach Programu Rozwoju Bibliotek i Fundacji Orange program „Akademia Orange dla bibliotek” udostępnia społeczności lokalnej stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu w celach edukacyjnych.

Przy stanowiskach komputerowych mogą pracować jednocześnie maksymalnie dwie osoby.

Czas korzystania z czytelni internetowej wynosi 1 godzinę, o ile nie ma innych oczekujących.

ZASADY SZCZEGÓŁOWE

Użytkownik ma prawo do :

                - korzystania z komputerów oraz zasobów internetowych w granicach określonych przez prowadzącego czytelnię internetową;

                - zapisania swoich bądź wyszukanych w Internecie danych po uzgodnieniu tego z pracownikiem czytelni;

               - pracy w warunkach umożliwiających skupienie i komfort psychiczny.

Użytkownik ma obowiązek :

               - podporządkować się wszystkim zaleceniom prowadzącego czytelnię internetowa;

               - informować prowadzącego o każdym nieprawidłowym funkcjonowaniu komputerów oraz o uszkodzeniach mechanicznych;

               - stosować się do ograniczeń licencyjnych dostępnego oprogramowania;

               - okrycie wierzchnie zostawić w wyznaczonym miejscu;

               - zapoznać się z regulaminem czytelni internetowej i wpisać się do zeszytu odwiedzin; 

               - bezwzględnego stosowania zasad ppoż. i bhp .

Użytkownikowi nie wolno :

               - uszkodzić lub narazić na uszkodzenie sprzęt komputerowy;

               - wykorzystywać oprogramowania lub sprzętu komputerowego do celów komercyjnych;

               - naruszać regulaminu czytelni internetowej;

               - samodzielnie włączyć i wyłączyć komputerów z sieci elektronicznej;

               - przeszkadzać głośnym zachowaniem;

               - korzystać z telefonów komórkowych;

               - spożywać napojów, posiłków oraz palić tytoniu.

W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, pracownik ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeżeli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie .

Niestosowanie się do w/w punktów pociąga za sobą zakaz korzystania z czytelni internetowej.