REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

GBP w ŁYSOMICACH i jej Filii

& 1 Prawo korzystania

 1. Prawo do bezpłatnego korzystania z wypożyczalni mają wszyscy Obywatele.
 2. Obywatel pełnoletni jest zobowiązany przy zapisie:
 1. okazać dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość i miejsce zameldowania,
 2.  wypełnić kartę zapisu i podpisem zobowiązać się do przestrzegania regulaminu.
 1. Obywatel niepełnoletni zobowiązany jest przy zapisie:
 1. okazać ważną legitymację szkolną,
 2. wypełnić kartę zapisu i podpisem zobowiązać się do przestrzegania regulaminu,
 3. uzyskać na karcie zapisu podpis rodziców lub prawnych opiekunów, którzy przyjmują odpowiedzialność
  za wypełnienie zobowiązań wobec Biblioteki przez czytelników niepełnoletnich.
 1. Czytelnik jest zobowiązany informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.

 

& 2 Kaucja

 1. Od czytelników, którzy nie są stałymi mieszkańcami gminy pobiera się przy zapisie kaucję zwrotną w wysokości 30 zł od tomu.
 2. Po upływie roku od rezygnacji z usług wypożyczalni nie odebraną kaucję Biblioteka przeznacza na zakup nowej książki.

& 3 Wypożyczalnia

 1. Wypożyczyć można jednorazowo 5 tomów.
 2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
 3. Książki z wykazu lektur szkolnych wypożycz się na okres 10 dni.
 4. Biblioteka nie wypożycza w całości książek wielotomowych. Po zwrocie 1 tomu czytelnik otrzymuje kolejny. Bibliotekarz rezerwuje dalsze tomy.
 5. Okres wypożyczenia może zostać przedłużony, po okazaniu bibliotekarzowi pożyczonej książki, o ile nie ma na nią zamówienia innych czytelników.
 6. Na prośbę Czytelnika Biblioteka może zarezerwować książki wypożyczone przez innych czytelników.
 7. W razie braku książki Czytelnik może uzyskać informacje, w której bibliotece znajduje się poszukiwana pozycja.
 8. Z księgozbioru podręcznego korzystać można tylko na miejscu w Bibliotece.
 9. Czytelnik nie może korzystać z Biblioteki jeśli w jego domu panuje choroba zakaźna.

 

& 4 Przetrzymywanie książek

 1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w & 3 ust. 2 i 3 Biblioteka pobiera opłaty w kwocie 1 złotych od tomu za każdy rozpoczynający się tydzień po terminie zwrotu.
 2. Czytelnik przetrzymujący wypożyczone książki ponad termin określony w & 3 ust. 2 i 3, otrzymuje po dwóch tygodniach pierwsze upomnienie, a po następnych dwóch tygodniach drugie upomnienie listem poleconym.
  W przypadku nie zwrócenia książek Biblioteka może skierować sprawę na drogę sądową.
 3. Za pisemne upomnienia zwykle pobiera się opłatę wg aktualnie obowiązujących cen usług pocztowych.

 

& 5 Poszanowanie książek

 1. Czytelnik powinien szanować wypożyczone książki, chronić je przed uszkodzeniem i zniszczeniem.
 2. Czytelnik i bibliotekarz powinni zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem. Uszkodzenia powinny być zapisane na karcie książki.

 

& 6 Zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie książki

 1. Czytelnik jest zobowiązany odkupić zgubioną lub zniszczoną książkę. O ile odkupienie książki jest  niemożliwe, Czytelnik powinien zapłacić wartość książki wg aktualnej ceny rynkowej.
 2. Za zagubiony lub uszkodzony jeden tom dzieła wielotomowego pobiera się należność za całe dzieło, pozostałe tomy stanowią nadal własność Biblioteki.
 3. Czytelnik może za zgodą bibliotekarza, dostarczyć za zagubioną lub zniszczoną pozycję inną książkę przydatną dla Biblioteki.
 4. Za uszkodzenie książki Czytelnik jest zobowiązany zapłacić odszkodowanie. Wysokość odszkodowania określa Kierownik Biblioteki.
 5. W przypadku czytelników niepełnoletnich za uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie książki odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.

 

& 7 Informacje i porady

 1. Czytelnik ma prawo korzystania z usług informacyjnych i poradnictwa bibliotecznego, świadczonych przez pracowników Biblioteki.

& 8 Życzenia i uwagi czytelników

 1.  Wszelkie życzenia i uwagi Czytelnik może wpisywać do „Książki życzeń i uwag”, która znajduje się u Kierownika Biblioteki.

 

& 9 Przepisy końcowe

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być, na podstawie decyzji Kierownika Biblioteki, czasowo pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki. Od decyzji Kierownika Biblioteki Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Wójta Gminy.